ATT BEVARA ETT KULTURARV

DETTA ÄR BHRF

Båthistoriska Riksförbundet (BHRF) bildades 1999 av ett antal veteranbåtsföreningar. Syftet är ”bevarandet av tekniskt och historiskt intressanta båtar och därtill knutna företeelser”, oavsett om de drivs av segel, motor eller ånga, eller är av trä, metall eller plast. Våra äldre båtar är en intressant men förbisedd del av det svenska kulturarvet. BHRF samarbetar inom ramen för Transporthistoriskt Nätverk (ThN) med samtliga övriga transportmedelhistoriska riksorganisationer i Sverige för att få till stånd en stärkt bevaranderätt för hela det rörliga kulturarvet. I dag är denna rätt svag i svensk kulturarvslagstiftning, vilket märks i att nya bestämmelser ofta leder till att kulturarvsvärdet i de äldre båtarna förvanskas eller fördärvas, eller att deras nyttjande försvåras. BHRF arbetar ideellt utan kansli. Styrelseledamöterna driver aktuella frågor i nedanstående arbetsgrupper till vilka  personer med särskilda kunskaper adjungeras.

Styrelsen består av följande funktioner och personer:

Ordförande:          Gunnar Carlsson

Vice Ordförande:  Rutger Palmstierna

Kassör:                  Sven Jönsson

Sekreterare:          Pelle Brandt

Information:           Eva Karlsson-Nordlöv

Övriga medlemmar:

Julle Bernström

Jon Sundeman
Lars Olsson

Stadgar för Båthistoriska Riksförbundet här!

Bevarande

Huvudfokus är en stärkt bevaranderätt. Inom ramen för ThN deltog BHRF för tredje gången i politikerveckan i Almedalen i Visby. Ett antal riksdagsledamöter har lagt motioner om en stärkt bevaranderätt. BHRF medverkar inom ThN till ett för motionsskrivandet gemensamt underlag, vilket spridits till samtliga riksdagsledamöter i Kultur-, Miljö-, Närings- och Trafikutskotten. Motioner har också lagts för en stärkt bevaranderätt, och BHRF följer nu den fortsatta utvecklingen.
(Sammankallande: Rutger Palmstierna)

Mässor

BHRF medverkar aktivt i Båtmässan Allt för Sjöns veteranbåtsmonter Classic Boat Show (CBS), där BHRFs verksamhet presenteras. De senaste åren har olika styrelseledamöter dessutom arrangerat utställningar som Plastic Fantastic (2013), Älskade snipa (2014), KMK 100 år (2015) och Racerbåtens historia (2016).
(Sammankallande: Gunnar Carlsson)

Miljö

BHRF har engagerat sig i frågan om alkylatbensin kan användas i äldre utombordare. För att få klarhet i frågan genomfördes i samarbete med Classic Offshore tester med alkylatbensin i äldre tvåtakts utombordsmotorer. BHRF har också avgivit remissvar i frågor om septiktanktömning i Östersjön och omhändertagande av övergivna båtar. Miljöfrågan aktualiseras nu också av olika kommunala förbud mot avspolning av båtbottnar vid torrsättning.
(Sammankallande: Gunnar Carlsson)

Information

Denna grupp spänner över flera områden, men arbetet med hemsidan är centralt. Gruppen arbetar även med att ta fram en struktur till en nationell databas för veteranbåtar. 
(Sammankallande:Eva Karlsson-Nordlöf)